800 703 700

Reklamacje i zwroty

REKLAMACJE 


Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy względem Klienta, jeżeli sprzedany Produkt ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, wszczególności w Kodeksie Cywilnym.

Reklamacja może zostać złożona przez Klienta zgodnie z obowiązującymi przepisami K.C.

Zaleca się podanie przez Klienta w opisie reklamacji:

 1. informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia wady; 
 2. żądania sposobu doprowadzenia Produktu do zgodności z Umową Sprzedaży lub oświadczenia o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży;  
 3. danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Sprzedawcę.                                                                         

 Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.

Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.


POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ ORAZ ZASADY DOSTĘPU DO TYCH PROCEDUR

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów :http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php orazhttp://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Klient będący Konsumentem posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), zwnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży. Regulamin organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich określa rozporządzenie ministra sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich. (Dz.U. 2001, nr 113, poz. 1214).

Klientu prawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą. Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.

Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem emailporady@dlakonsumentow.pl


PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

Konsument albo PB jednoosobowy w rozumieniu Regulaminu (czyli osoba fizyczna zawierająca z Kler umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego), którzy zawarli umowę na odległość, moga w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bezponoszenia kosztów. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Oświadczenie o odstąpieniu odumowy może zostać złożone na przykład:

 • Pisemnie na adres: Kler S.A, ul. Piastowska 39B, 46-380 Dobrodzień, z dopiskiem: Sklep Internetowy
 • W formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres:sklep@kler.eu


Bieg terminu doodstąpienia od umowy rozpoczyna się:

 • dla umowy, w wykonaniu której Sprzedawca wydaje Produkt, będąc zobowiązany do przeniesienia jego własności (np. Umowa Sprzedaży) – od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta albo PB jednoosobowego lub wskazaną przez nich osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
  • obejmuje wieleProduktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach– od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części albo 
  • polega naregularnym dostarczaniu Produktów przez czas oznaczony – odobjęcia w posiadanie pierwszego z Produktów;
 • dla pozostałych umów – od dnia zawarcia umowy.


W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość umowę uważa się za niezawartą.

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od umowy, zwrócić Konsumentowi albo PB jednoosobwemu wszystkie dokonaneprzez niego płatności, w tym koszty dostawy Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym). Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przyużyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument albo PB jednoosobowy, chyba że wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu,który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Jeżeli  Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt od Konsumenta albo PB jednoosobowego, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta albo PB jednosobowego do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta albo PB jednoosobowego dowodu jego odesłania, w zależności od tego,które zdarzenie nastąpi wcześniej.


Konsument oraz PB jednoosobowy ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia, w którym odstąpili od umowy, zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem. Produkt można zwrócić na adres: Kler S.A, ul. Piastowska 39B, 46-380 Dobrodzień.

Konsument oraz PB jednoosobowy ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

Możliwe koszty związane z odstąpieniem przez Konsumenta oraz PB jednoosobowego od umowy, które obowiązani są ponieść:

Jeżeli wybrano sposób dostawy Produktu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu różnicy w cenie pomiędzy wybranym sposobem dostawy a najtańszym zwykłym sposobem dostawy dostępnym w Sklepie.

Konsument oraz PB jednoosobowy ponoszą bezpośrednie koszty zwrotu Produktu.

Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umów:

 • o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodę Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy;
 • w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowanym, wyprodukowanym według specyfikacji konsumenta lub PB jednoosobowego, lub służący zaspokojeniu ich zindywidualizowanych potrzeb;
 • w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępnajest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). 

Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających zinternetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

Informacje dotyczące cech produktów, materiałów, pielęgnacji, montażu i gwarancji


Informujemy, że wymiary poduch mebli tapicerowanych - ze względu na naturalne właściwości części miękkich - mogą różnić się od wymiarów określonych w katalogach producenta, w tym na stronie e-sklepu, o +/- 4 cm.

Zwracamy uwagę na występujące naturalnie charakterystyczne właściwości:

 1. skór takich jak: znamiona, blizny, pofałdowania, różnice w fakturze, różnice w odcieniu barwy do 5%) oraz
 2. tkaniny takich jak: naturalne cienie, marszczenia, układanie i zaczesywanie runa tkaniny.

Prosimy o zapoznanie się z charakterystyką nabywanych mebli wypoczynkowych, skrzyniowych oraz innych zamawianych produktów (dekoracje, dywany, lampy itp.), która jest dostępna na podstronie z kartą produktu w części „opis produktu”.

Prosimy o zapoznanie się ze sposobami:

 1. pielęgnacji i konserwacji nabywanych mebli oraz
 2. obsługi funkcji takich jak: elementy ruchome, rozkładane, relaksery oraz łóżka.

Zwracamy uwagę, że pomiędzy rozkładanymi i nierozkładanymi elementami mebli występują różnice w miękkości. Jest to naturalne zjawisko.

Zwracamy uwagę, że część mebli, jak w szczególności szafy, garderoby, wysokie komody, ze względów bezpieczeństwa wymaga montażu do ściany.

Informacje o warunkach gwarancji udzielanej przez poszczególnych producentów znajdują się na stronie gwarancja.kler.eu.

Brak karty gwarancyjnej pod tym adresem oznacza, iż producent nie udziela gwarancji na towar.

Udzielenie lub brak udzielenia gwarancji nie ograniczają praw konsumentów, które wynikają z przepisów o rękojmi.
Pliki do pobrania:
Informacja o plikach cookie

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, zapisywane na Państwa urządzeniu, w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych. Pliki cookies pomagają nam ulepszać stronę oraz dostosowywać jej treść do Państwa indywidualnych potrzeb. Więcej informacji, na ten temat, znajdą Państwo w.  polityce prywatności . W przypadku braku zgody, na wykorzystywanie plików cookies, należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki, dotyczących zapisu plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie

Ok, rozumiem.