800 703 700

RegulaminRegulamin sklepu internetowego sklep.kler.eu
obowiązujący od 23.05.2018r.I. Definicje

§ 1

W niniejszym regulaminie sklepu internetowego sklep.kler.eu, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:

„Kler” – Kler S.A. z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 39B, 46-380 Dobrodzień, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056597, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla miasta Opole, VIII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy w wysokości: 51 668 360,00 zł wpłacony w całości; NIP: 575-00-07-865; REGON: 150854711; e-mail: sklep@kler.eu tel. +48 34 35 29 100,

„Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.sklep.kler.eu oraz jej podstronach,

„Kupujący” – każda osoba, która zawarła z Kler umowę o założenie konta w Sklepie lub bez jej zawierania złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,

„Konto” – konto Kupującego założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,

„Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego.

 II. Postanowienia ogólne

§ 2

Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kler na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, dodawania towarów z asortymentu Sklepu do ulubionych oraz stworzenia swego Konta.

 

§ 3

Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

§ 4

Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Kler może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy sprzedaży poszczególnych towarów.

 

§ 5

Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

 

§ 6

Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w postanowieniach § 11 - 14 Polityki Prywatności i Plików Cookies.

 

 

III. Założenie Konta


§ 7

Osoba chcąca zawrzeć z Kler umowę o założenie Konta powinna kliknąć przycisk „Załóż konto” albo „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Kler skierowaną do przyszłego Kupującego w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.

Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, e-mail i hasło. W przypadku wypełniania formularza w trakcie składania zamówienia konieczne będzie podanie również danych adresowych.

Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym a zwłaszcza nieprawdziwych danych.

Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” albo sfinalizowanie zamówienia połączonego z zakładaniem Konta, powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Kler i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Kler, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Kler, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. W celu uzyskania dostępu do Konta należy je aktywować poprzez kliknięcie linku, który Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w toku rejestracji.

Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu czwartego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 15 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.

W celu pełnego wykorzystania Konta, Kupujący powinien podać w zakładce „Dane osobowe” swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres do wysyłki.

 

§ 8

Kler zaleca, by Kupujący starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§ 9

Po założeniu Konta Kupujący ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, dodawania towarów do ulubionych oraz podglądu statusu realizacji zamówień.

 

 

IV. Złożenie zamówienia 

§ 10

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

§ 11

W celu zawarcia umowy sprzedaży z Kler Kupujący w pierwszym kroku powinien wybrać towary i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „Do koszyka”.

Po dodaniu towarów do koszyka, Kupujący ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych a także wybory sposoby dostawy oraz płatności. Jeżeli Kupujący posiada kod promocyjny, może go wprowadzić odpowiednim polu formularza. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź do zamówienia”.

Jeżeli Kupujący nie posiada Konta, to może je założyć albo skorzystać z opcji „Zakupy bez rejestracji” i podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie danych wskazanych w formularzu. Jeżeli Kupujący posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować.

Następnie wyświetli się podsumowanie zamówienia. W rubryce „Wartość zamówienia” wyświetlona będzie łączną kwotę do zapłaty, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Następnie należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.

 

Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Kupującego przez Kler zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” składa Kler ofertę zawarcia powyższej umowy. Kler wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Kupującego. W kolejnej wiadomości e-mail Kler poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Kler wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.

W przypadku wyboru sposobu płatności: „Płatność drogą elektroniczną”, Kupujący po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. Płatność dokonana z góry jest, w przypadku odmowy przyjęcia oferty Kupującego, w całości mu zwracana.

 

  

§ 12

 

Sposoby, koszty i terminy dostawy towarów są określone każdorazowo przy składaniu zamówienia. Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny, płatność przy odbiorze oraz płatność drogą elektroniczną. Formą dostawy jest przesyłka kurierska.

Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że wybrał sposób płatności przy odbiorze, wówczas należy jej dokonać przy odbiorze towaru.

Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Koszty związane z dostawą towarów ponosi Kupujący, przy czym Kler może ustalić określony próg wartości zakupów, po którego przekroczeniu przez Kupującego koszty dostawy pokryje Kler.

Czas dostawy towaru zależy od jego dostępności wskazanej na karcie produktu i może wynosić od 48 godzin do 60 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

 

 

§ 13

 

Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.

Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez Kler w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

§ 14

 Kupujący ma również możliwość dodania towarów do ulubionych poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się na karcie towaru. Kupujący ma następnie możliwość wyświetlenia towarów dodanych do ulubionych poprzez wybór odpowiedniej opcji dostępnej w Koncie.

   

V. Zwroty i reklamacje

§ 15

 Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Kler, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Kler o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Kler podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).

Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Kler, jednak nie jest to obowiązkowe.

Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

W przypadku odstąpienia od umowy Kler zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kler), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Kler dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.

Kler może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Kupujący powinien odesłać lub przekazać rzecz do Kler niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy.

Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia:

jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca spełnianiu jego zindywidualizowanych potrzeb,

są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone w innymi rzeczami.

  

 

§ 16

 Kler informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.

Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kler lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Kler podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: sklep@kler.eu lub osobiście do protokołu w siedzibie Kler podanej w postanowieniu § 1 lit. a.

W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.Kler ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. 

 

 

 

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta

§ 17

Umowa z Kupującym o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§ 18

Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Kler podany w § 1 lit a lub e-mailem na adres sklep@kler.eu


 

VII. Zmiany regulaminu 


§ 19

 • Kler ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:
 • wprowadzenia przez Kler nowych usług, związanych ze Sklepem,
 • zmian sposobów dostawy lub płatności,
 • modyfikacji ścieżki zakupowej,
 • zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony w zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.
 • W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Kler prześle do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
 • Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 18 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.  

   

   

  VIII. Postanowienia niedotyczące Konsumentów

    

  § 20 

Postanowienia części VIII Regulaminu dotyczą jedynie Kupujących, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 43Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Przedsiębiorcami”. Nie dotyczą one Konsumentów.

  

§ 21

Kler przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie to może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Kler.

 

§ 22

Sprzedawca ma prawo ograniczyć Przedsiębiorcom dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.

 

§ 23

Z chwilą wydania przez Kler towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Kler w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.

Przedsiębiorca w chwili odbioru towaru zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

  

§ 24

Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Kler z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez Przedsiębiorcę zostaje wyłączona.

Odpowiedzialność Kler w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do kwoty jednego tysiąca złotych. Przy czym, odpowiedzialność Kler za utracone przez Przedsiębiorcę korzyści jest wyłączona w całości.

  

§ 25

Wszelkie spory powstałe pomiędzy Kler a Przedsiębiorcą podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo dla Kler.

 

IX.  Informacja w zakresie zbierania danych od osoby, której dane dotyczą

§ 26

 

Na podstawie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1), zwanym dalej w skrócie RODO, informuję że:

1.           Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest:

KLER S.A., z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 39b, 46-380 Dobrodzień, działającą na podstawnie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Opolu, Wydział VIII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056597, NIP 575-00-07-865, o kapitale zakładowym w wysokości 51.668.360,00 złotych, wpłacone 51.668.360,00 zł., zwanym dalej w skrócie jako Administrator.

               Dane kontaktowe Administratora:

               adres:  ul. Piastowska 39b, 46-380 Dobrodzień, Polska

               telefon: + 48 343 529 100

               e-mail: kler@kler.eu.

2.           Pani / Pana dane osobowe są przetwarzane przez Administratora w celach:

 • podjęcia na Pani / Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. b) RODO),
 • wykonania umowy zawartej przez Panią / Pana z Administratorem, w tym realizacji  zobowiązań gwarancyjnych, rękojmi oraz serwisowych (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. b) RODO)
 • wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (podstawa prawna : art. 6 ust. 1 lit. c) RODO),

3.           W związku z przetwarzaniem danych osobowych w celach określonych w pkt 2 powyżej, Pani / Pana dane osobowe mogą zostać udostępnione innym odbiorcom lub kategoriom odbiorców danych osobowych.

               Odbiorcami Pani / Pana danych osobowych mogą być:

 • w celu podjęcia na Pani / Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem ( pkt 2 ppkt 1 Informacji ) lub w celu wykonania umowy zawartej przez Panią / Pana z Administratorem ( pkt 2 ppkt 2 Informacji ) - podmioty, które przetwarzają Pani / Pana dane osobowe w imieniu Administratora na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych:

i) Firmy transportowe dostarczające towary do Klienta,

ii) Firmy kurierskie,

iii) Firma administrująca systemem informatycznym Administratora oraz serwerami na których system się znajduje.

 • w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą ( pkt 2 ppkt 3 Informacji ) - podmioty uprawnione do odbioru Pani / Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa,

4.           Pani / Pana dane osobowe będą przetwarzane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji poszczególnych celów przetwarzania:

 • w zakresie podjęcia na Pani / Pana żądanie działań zmierzających do zawarcia umowy z Administratorem – przez okres do czasu zakończenia żądanych działań,
 • w zakresie wykonania umowy zawartej przez Panią / Pana z Administratorem – przez okres do czasu zakończenia jej realizacji, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń,
 • w zakresie wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – do czasu wypełnienia obowiązków przez Administratora,

5.           W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługuje Pani / Panu:

 • prawo dostępu do treści danych, na podstawie art. 15 RODO,
 • prawo do sprostowania danych, na podstawie art. 16 RODO,
 • prawo do usunięcia danych, na podstawie art. 17 RODO,
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych, na podstawie art. 18 RODO,
 • prawo do przenoszenia danych, na podstawie art. 20 RODO,
 • prawo do wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, na podstawie art. 21 RODO,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, na podstawie art. 77 RODO,
 • prawo do skutecznego środka ochrony prawnej przed sądem, na podstawie art. 79 RODO
 • prawo do odszkodowania, na podstawie art. 82 RODO.

6.           W zakresie w jakim przetwarzanie Pani / Pana danych osobowych następuje w celu zawarcia i wykonania umowy z Administratorem, podane przez Panią / Pana danych jest warunkiem zawarcia tej umowy. Konsekwencją niepodania danych będzie brak możliwości zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.

7.           Administrator nie będzie podejmował wobec Pani / Pana decyzji w sposób zautomatyzowany.

 8.           Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.


  

X. Postanowienia końcowe

§ 27

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Kler zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

  

§ 28

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

 

§ 29

Regulamin jest dostępny w siedzibie Kler oraz na stronie https://sklep.kler.eu/regulamin Regulamin sklepu internetowego sklep.kler.eu


I. Definicje


§ 1


W niniejszym regulaminie sklepu internetowego sklep.kler.eu, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:
a.    „Kler” – Kler S.A. z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 39B, 46-380 Dobrodzień, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056597, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla miasta Opole, VIII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy w wysokości: 51 668 360,00 zł wpłacony w całości; NIP: 575-00-07-865; REGON: 150854711; e-mail: sklep@kler.eu tel. +48 34 35 29 100,
b.    „Sklep” – sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.sklep.kler.eu oraz jej podstronach,
c.    „Kupujący” – każda osoba, która zawarła z Kler umowę o założenie konta w Sklepie lub bez jej zawierania złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
d.    „Konto” – konto Kupującego założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie,
e.    „Konsument” – osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,
f.    „Czas dostępności produktu" - okres, na który składa się czas potrzebny na wyprodukowanie albo sprowadzenie od dostawcy towaru oferowanego w ramach Sklepu w celu realizacji zamówienia oraz czas potrzebny na przygotowanie i przekazanie towaru do wysyłki albo do odbioru osobistego,
g.    „Czas realizacji zamówienia" – okres poprzedzający przekazanie towarów do wysyłki albo do odbioru osobistego odpowiadający Czasowi dostępności produktu w odniesieniu do zamówień obejmujących towary o tym samym Czasie dostępności produktu albo, w odniesieniu zamówień obejmujących towary z rożnym Czasem dostępności produktu, który odpowiada najdłuższej trwającemu Czasowi dostępności produktu spośród towarów objętych danym zamówieniem,
h.    „Czas dostawy" – okres pomiędzy przekazaniem towaru do wysyłki albo do odbioru osobistego, a odbiorem towaru.
i.    „Termin dostawy” – ściśle określona data odbioru towaru przez Kupującego w miejscu dostawy, niebędąca niedzielą oraz dniem ustawowo wolnym w od pracy. II. Postanowienia ogólne§ 2


Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kler na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, dodawania towarów z asortymentu Sklepu do ulubionych oraz stworzenia swego Konta.


§ 3


Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.


§ 4


Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Kler może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy sprzedaży poszczególnych towarów.


§ 5


Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.


§ 6


1.    Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.
2.    Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w postanowieniach § 11 - 14 Polityki Prywatności i Plików Cookies.
 


III. Założenie Konta§ 7


1.    Osoba chcąca zawrzeć z Kler umowę o założenie Konta powinna kliknąć przycisk „Załóż konto” albo „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Kler skierowaną do przyszłego Kupującego w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
2.    Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, e-mail i hasło. W przypadku wypełniania formularza w trakcie składania zamówienia konieczne będzie podanie również danych adresowych.
3.    Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym a zwłaszcza nieprawdziwych danych.
4.    Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” albo sfinalizowanie zamówienia połączonego z zakładaniem Konta, powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Kler i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Kler, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Kler, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. W celu uzyskania dostępu do Konta należy je aktywować poprzez kliknięcie linku, który Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w toku rejestracji.
5.    Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu czwartego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 15 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
6.    W celu pełnego wykorzystania Konta, Kupujący powinien podać w zakładce „Dane osobowe” swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres do wysyłki.


§ 8


Kler zaleca, by Kupujący starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.


§ 9


Po założeniu Konta Kupujący ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, dodawania towarów do ulubionych oraz podglądu statusu realizacji zamówień.

 


IV. Złożenie zamówienia


§ 10


Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.


§ 11


1.    W celu zawarcia umowy sprzedaży z Kler Kupujący w pierwszym kroku powinien wybrać towary i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „Do koszyka”.
2.    Po dodaniu towarów do koszyka, Kupujący ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych a także wybory sposoby dostawy oraz płatności. Jeżeli Kupujący posiada kod promocyjny, może go wprowadzić odpowiednim polu formularza. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź do zamówienia”.
3.    Jeżeli Kupujący nie posiada Konta, to może je założyć albo skorzystać z opcji „Zakupy bez rejestracji” i podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie danych wskazanych w formularzu. Jeżeli Kupujący posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować.
4.    Następnie wyświetli się podsumowanie zamówienia. W rubryce „Wartość zamówienia” wyświetlona będzie łączną kwotę do zapłaty, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Następnie należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
5.    Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Kupującego przez Kler zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” składa Kler ofertę zawarcia powyższej umowy. Kler wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Kupującego. W kolejnej wiadomości e-mail Kler poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Kler wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.
6.    W przypadku wyboru sposobu płatności: „Płatność drogą elektroniczną”, Kupujący po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. Płatność dokonana z góry jest, w przypadku odmowy przyjęcia oferty Kupującego, w całości mu zwracana.


§ 12


1.    Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny, płatność przy odbiorze oraz płatność drogą elektroniczną. Formą dostawy jest przesyłka kurierska.
2.    Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że wybrał sposób płatności przy odbiorze, wówczas należy jej dokonać przy odbiorze towaru.
3.    Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
4.    Z zastrzeżeniem ust. 8 poniżej, koszty związane z dostawą towarów ponosi Sprzedający.
5.    Czas dostępności produktu jest uwidoczniony na karcie produktu i może wynosić od 48 godzin do 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
6.    Czas realizacji zamówienia jest ujawniony na ekranie podsumowującym składane zamówienie.
7.    Czas dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych z zastrzeżeniem, że początek biegu naliczania ww. terminu dla danego zamówienia nie może jednak nastąpić później, niż z chwilą upływu Czasu realizacji zamówienia.
8.    Termin dostawy mieszczący się w Czasie dostawy i korespondujący z Czasem realizacji zamówienia zostanie wskazany Kupującemu telefonicznie lub drogą elektroniczną (również w formie SMS), o czym zostanie on poinformowany z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Kupujący jest uprawniony do zmiany Terminu dostawy w drodze odrębnie poczynionych ze Sprzedającym ustaleń, co będzie wiązać się w takim wypadku z odpłatnością z tytułu realizacji usługi transportu towarów w kwocie 495 zł i tym samym utratą przez Kupującego prawa do nieponoszenia kosztu transportu towaru.  


§ 13


1.    Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
2.    Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez Kler w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.


§ 14


Kupujący ma również możliwość dodania towarów do ulubionych poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się na karcie towaru. Kupujący ma następnie możliwość wyświetlenia towarów dodanych do ulubionych poprzez wybór odpowiedniej opcji dostępnej w Koncie.


V. Zwroty i reklamacje


§ 15


1.    Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Kler, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
2.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Kler o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Kler podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
3.    Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Kler, jednak nie jest to obowiązkowe.
4.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5.    W przypadku odstąpienia od umowy Kler zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kler), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Kler dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
6.    Kler może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
7.    1.    Kupujący powinien odesłać lub przekazać rzecz do Kler niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kler zaleca, by Kupujący opakował zwracany towar w odpowiedni sposób, by zabezpieczyć go przed uszkodzeniami na czas transportu.
8.Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Kler na prośbę Kupującego może przedstawić mu ofertę odbioru zwracanych rzeczy. W przypadku jej akceptacji przez Kupującego, Kler odbierze zwracane rzeczy od Kupującego, a Kupujący zapłaci za tę usługę kwotę wskazaną przez Kler w zaakceptowanej przez Kupującego ofercie
9. Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
10. Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia:

a.    jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca spełnianiu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b.    są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone w innymi rzeczami.
 


§ 16


1.    Kler informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
2.    Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kler lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Kler podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: sklep@kler.eu lub osobiście do protokołu w siedzibie Kler podanej w postanowieniu § 1 lit. a.
3.    W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
4.    Kler ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.


VI. Czas trwania umowy o założenie Konta


§ 17


Umowa z Kupującym o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.


§ 18


Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Kler podany w § 1 lit a lub e-mailem na adres sklep@kler.eu .
 


VII. Zmiany regulaminu


§ 19


1.    Kler ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a.    wprowadzenia przez Kler nowych usług, związanych ze Sklepem,
b.    zmian sposobów dostawy lub płatności,
c.    modyfikacji ścieżki zakupowej,
d.    zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

2.    W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Kler prześle do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
3.    Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 18 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.


VIII. Postanowienia niedotyczące Konsumentów


§ 20


Postanowienia części VIII Regulaminu dotyczą jedynie Kupujących, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Przedsiębiorcami”. Nie dotyczą one Konsumentów.


§ 21


Kler przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie to może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Kler.


§ 22


Sprzedawca ma prawo ograniczyć Przedsiębiorcom dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.


§ 23


1.    Z chwilą wydania przez Kler towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Kler w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
2.    Przedsiębiorca w chwili odbioru towaru zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.


§ 24


1.    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Kler z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez Przedsiębiorcę zostaje wyłączona.
2.    Odpowiedzialność Kler w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do kwoty jednego tysiąca złotych. Przy czym, odpowiedzialność Kler za utracone przez Przedsiębiorcę korzyści jest wyłączona w całości.


§ 25


Wszelkie spory powstałe pomiędzy Kler a Przedsiębiorcą podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo dla Kler.


IX. Postanowienia końcowe


§ 26


W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Kler zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.


§ 27


Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.


§ 28


Regulamin jest dostępny w siedzibie Kler oraz na stronie https://sklep.kler.eu/regulaminData publikacji 15.09.2020


Regulamin sklepu internetowego sklep.kler.eu 

 

 

 

I. Definicje 


§ 1


W niniejszym regulaminie sklepu internetowego sklep.kler.eu, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:              
a.    „Kler”  Kler S.A. z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 39B, 46-380 Dobrodzień, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056597, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla miasta Opole, VIII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy w wysokości: 51 668 360,00 zł wpłacony w całości; NIP: 575-00-07-865; REGON: 150854711; e-mail: sklep@kler.eu tel. +48 34 35 29 100,
b.    „Sklep”  sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.sklep.kler.eu oraz jej podstronach,
c.    „Kupujący” – każda osoba, która zawarła z Kler umowę o założenie konta w Sklepie lub bez jej zawierania złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
d.    „Konto”  konto Kupującego założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi  w Regulaminie,
e.    „Konsument”  osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,
f.    „Czas dostępności produktu" - okres, na który składa się czas potrzebny na wyprodukowanie albo sprowadzenie od dostawcy towaru oferowanego w ramach Sklepu w celu realizacji zamówienia oraz czas potrzebny na przygotowanie i przekazanie towaru do wysyłki albo do odbioru osobistego,
g.    „Czas realizacji zamówienia" – okres poprzedzający przekazanie towarów do wysyłki albo do odbioru osobistego odpowiadający Czasowi dostępności produktu w odniesieniu do zamówień obejmujących towary o tym samym Czasie dostępności produktu albo, w odniesieniu zamówień obejmujących towary z rożnym Czasem dostępności produktu, który odpowiada najdłuższej trwającemu Czasowi dostępności produktu spośród towarów objętych danym zamówieniem,
h.    „Czas dostawy"  okres pomiędzy przekazaniem towaru do wysyłki albo do odbioru osobistego, a odbiorem towaru.
i.    „Termin dostawy” – ściśle określona data odbioru towaru przez Kupującego w miejscu dostawy, niebędąca niedzielą oraz dniem ustawowo wolnym w od pracy.


 

II. Postanowienia ogólne 

 

 § 2


Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kler na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, dodawania towarów z asortymentu Sklepu do ulubionych oraz stworzenia swego Konta.


§ 3


Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 

§ 4


Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Kler może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy sprzedaży poszczególnych towarów.


 § 5


Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

 

§


Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w postanowieniach § 11 - 14 Polityki Prywatności i Plików Cookies.

 

 

III. Założenie Konta

 

§


1.    Osoba chcąca zawrzeć z Kler umowę o założenie Konta powinna kliknąć przycisk „Załóż konto” albo „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Kler skierowaną do przyszłego Kupującego w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
2.    Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, e-mail i hasło. W przypadku wypełniania formularza w trakcie składania zamówienia konieczne będzie podanie również danych adresowych.
3.    Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza nieprawdziwych danych.
4.    Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” albo sfinalizowanie zamówienia połączonego z zakładaniem Konta, powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Kler i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Kler, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Kler a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. W celu uzyskania dostępu do Konta należy je aktywować poprzez kliknięcie linku, który Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w toku rejestracji.
5.    Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu czwartego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 15 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
6.    W celu pełnego wykorzystania Konta, Kupujący powinien podać w zakładce „Dane osobowe” swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres do wysyłki.

 

§  8

 

Kler zaleca, by Kupujący starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§  9

 

Po założeniu Konta Kupujący ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, dodawania towarów do ulubionych oraz podglądu statusu realizacji zamówień.

 

 

IV. Złożenie zamówienia 

 

§ 10

 

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

§ 11 

 

1.    W celu zawarcia umowy sprzedaży z Kler Kupujący w pierwszym kroku powinien wybrać towary i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „Do koszyka”.
2.    Po dodaniu towarów do koszyka, Kupujący ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych, a także wyboru sposobu dostawy oraz płatności. Jeżeli Kupujący posiada kod promocyjny, może go wprowadzić w odpowiednim polu formularza. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź do zamówienia”.    
3.    Jeżeli Kupujący nie posiada Konta, to może je założyć albo skorzystać z opcji „Zakupy bez rejestracji” i podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie danych wskazanych w formularzu. Jeżeli Kupujący posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować.
4.    Następnie wyświetli się podsumowanie zamówienia. W rubryce „Wartość zamówienia” wyświetlona będzie łączną kwota do zapłaty, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Następnie należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
5.    Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Kupującego przez Kler zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” składa Kler ofertę zawarcia powyższej umowy. Kler wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Kupującego. W kolejnej wiadomości e-mail Kler poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Kler wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.
6.    W przypadku wyboru sposobu płatności: „Płatność drogą elektroniczną”, Kupujący po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. Płatność dokonana z góry jest, w przypadku odmowy przyjęcia oferty Kupującego, w całości mu zwracana.
7.    W przypadku wyboru sposobu płatności „Płatność ratalna”, Kupujący po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę Santander Bank Polska S.A (dalej: Bank), na której będzie mógł wypełnić i złożyć elektronicznie wniosek o udzielenie kredytu (dalej: „Wniosek kredytowy”). W przypadku wyboru sposobu płatności „Płatność ratalna”, Kupujący otrzyma od Kler wiadomość e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego o której mowa w ust. 5 powyżej dopiero, gdy Kler uzyska z Banku potwierdzenie o złożeniu przez Kler Wniosku kredytowego.
8.    Zasady składania i rozpatrywania Wniosku kredytowego, jak również zasady udzielania kredytu, w tym okres trwania umowy kredytu, oprocentowanie, całkowity koszt kredytu oraz zasady spłaty kredytu, zostały uregulowane w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Banku oraz w umowie zawieranej z Bankiem przez Kupującego.


§ 12

 

1.    Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny, płatność przy odbiorze, płatność ratalna oraz płatność drogą elektroniczną. Formą dostawy jest przesyłka kurierska.
2.    Z wyjątkiem przypadków, gdy Kupujący wybrał formę płatności „Płatność ratalna”, Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że wybrał sposób płatności przy odbiorze, wówczas należy jej dokonać przy odbiorze towaru.
3.    Kupujący, który jako formę płatności wybiera „Płatność ratalną”, zobowiązany jest do złożenia na stronie internetowej Banku Wniosku kredytowego według formularza, o którym mowa w § 11 ust. 8 Regulaminu. Po otrzymaniu Wniosku kredytowego Bank dokona jego rozpoznania i poinformuje Kupującego o decyzji kredytowej. W przypadku decyzji pozytywnej, Kupujący powinien podjąć wskazane przez Bank działania, które doprowadzą do zawarcia umowy kredytu. W przypadku decyzji odmownej Banku, Kupujący może nabyć wybrane produkty w Sklepie wyłącznie po wybraniu innej metody płatności. W razie niewybrania innej metody płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Kupującego negatywnej decyzji kredytowej, zawarta umowa sprzedaży produktów wygasa.
4.    Płatność ratalna dostępna jest wyłącznie dla Konsumentów. Kupujący prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać z tego sposobu płatności wyłącznie, jeżeli dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
5.    Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.    Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, koszty związane z dostawą towarów ponosi Sprzedający.
7.    Czas dostępności produktu jest uwidoczniony na karcie produktu i może wynosić od 48 godzin do 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
8.    Czas realizacji zamówienia jest ujawniony na ekranie podsumowującym składane zamówienie.
9.    Czas dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych z zastrzeżeniem, że początek biegu naliczania ww. terminu dla danego zamówienia nie może jednak nastąpić później, niż z chwilą upływu Czasu realizacji zamówienia.
10.    Termin dostawy mieszczący się w Czasie dostawy i korespondujący z Czasem realizacji zamówienia zostanie wskazany Kupującemu telefonicznie lub drogą elektroniczną (również w formie SMS), o czym zostanie on poinformowany z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Kupujący jest uprawniony do zmiany Terminu dostawy w drodze odrębnie poczynionych ze Sprzedającym ustaleń, co będzie wiązać się w takim wypadku z odpłatnością z tytułu realizacji usługi transportu towarów w kwocie 495 zł i tym samym utratą przez Kupującego prawa do nieponoszenia kosztu transportu towaru.
11.    W przypadku wyboru sposobu płatności „Płatność ratalna”, dostawa nastąpi dopiero po upływie terminu do odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego zawartej z Bankiem.

 

 §  13


1.    Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
2.    Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez Kler w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

§ 14


Kupujący ma również możliwość dodania towarów do ulubionych poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się na karcie towaru. Kupujący ma następnie możliwość wyświetlenia towarów dodanych do ulubionych poprzez wybór odpowiedniej opcji dostępnej w Koncie.

 

 

V. Zwroty i reklamacje 

 

§ 15

 

1.    Jeżeli Kupujący jest Konsumentem, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Kler, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
2.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Kler o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Kler podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
3.    Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Kler, jednak nie jest to obowiązkowe.
4.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5.    W przypadku odstąpienia od umowy Kler zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kler), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Kler dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
6.    W przypadku, gdy wybranym przez Kupującego sposobem płatności jest „Płatność ratalna”, odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej z Kler jest skuteczne również wobec umowy kredytu zawartej z Bankiem.  
7.    Kler może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.    Kupujący powinien odesłać lub przekazać rzecz do Kler niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kler zaleca, by Kupujący opakował zwracany towar w odpowiedni sposób, by zabezpieczyć go przed uszkodzeniami na czas transportu.
9.    Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Kler na prośbę Kupującego może przedstawić mu ofertę odbioru zwracanych rzeczy. W przypadku jej akceptacji przez Kupującego, Kler odbierze zwracane rzeczy od Kupującego, a Kupujący zapłaci za tę usługę kwotę wskazaną przez Kler w zaakceptowanej przez Kupującego ofercie.
10.    Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11.    Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia:

a.    jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca spełnianiu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b.    są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone w innymi rzeczami.

 

§ 16


1.    Kler informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
2.    Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kler lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Kler podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: sklep@kler.eu lub osobiście do protokołu w siedzibie Kler podanej w postanowieniu § 1 lit. a.
3.    W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
4.    Kler ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 

 

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta 

 

§ 17 

Umowa z Kupującym o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§  18

 

Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Kler podany w § 1 lit a lub e-mailem na adres sklep@kler.eu .

 

 

VII. Zmiany regulaminu 

 

§ 19 

 

1.    Kler ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach  niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a.    wprowadzenia przez Kler nowych usług, związanych ze Sklepem,
b.    zmian sposobów dostawy lub płatności,
c.    modyfikacji ścieżki zakupowej,
d.    zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

2.    W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Kler prześle do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
3.    Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 18 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.


VIII. Postanowienia niedotyczące Konsumentów 

 

§  20

 

Postanowienia części VIII Regulaminu dotyczą jedynie Kupujących, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Przedsiębiorcami”. Nie dotyczą one Konsumentów.

 

§  21


Kler przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie to może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Kler.

 

 §  22


Sprzedawca ma prawo ograniczyć Przedsiębiorcom dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.

 

§ 23

 

1.    Z chwilą wydania przez Kler towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Kler w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
2.    Przedsiębiorca w chwili odbioru towaru zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

§ 24


1.    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Kler z tytułu rękojmi za wady w  odniesieniu do towarów kupionych przez Przedsiębiorcę zostaje wyłączona.
2.    Odpowiedzialność Kler w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do kwoty jednego tysiąca złotych. Przy czym, odpowiedzialność Kler za utracone przez Przedsiębiorcę korzyści jest wyłączona w całości.

 

§ 25


Wszelkie spory powstałe pomiędzy Kler a Przedsiębiorcą podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo dla Kler.

 

 

IX. Postanowienia końcowe 


§ 26

 

W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Kler zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 27

 

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

 

§ 28


Regulamin jest dostępny w siedzibie Kler oraz na stronie https://sklep.kler.eu/regulamin Data publikacji 15.12.2020 r.


Regulamin sklepu internetowego sklep.kler.eu 

 

 

 

I. Definicje 


§ 1


W niniejszym regulaminie sklepu internetowego sklep.kler.eu, zwanym dalej „Regulaminem”, pod poniższymi pojęciami należy rozmieć:              
a.    „Kler”  Kler S.A. z siedzibą w Dobrodzieniu, ul. Piastowska 39B, 46-380 Dobrodzień, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000056597, której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym dla miasta Opole, VIII Wydział Gospodarczy; kapitał zakładowy w wysokości: 51 668 360,00 zł wpłacony w całości; NIP: 575-00-07-865; REGON: 150854711; e-mail: sklep@kler.eu tel. +48 34 35 29 100,
b.    „Sklep”  sklep internetowy znajdujący się na stronie internetowej https://www.sklep.kler.eu oraz jej podstronach,
c.    „Kupujący” – każda osoba, która zawarła z Kler umowę o założenie konta w Sklepie lub bez jej zawierania złożyła zamówienie; pojęcie to oznacza również osobę, która nie posiada Konta i jest w trakcie składania zamówienia,
d.    „Konto”  konto Kupującego założone przez niego w Sklepie zgodnie z zasadami określonymi  w Regulaminie,
e.    „Konsument”  osoba zdefiniowana w przepisie art. 221 Kodeksu cywilnego,
f.    „Czas dostępności produktu" - okres, na który składa się czas potrzebny na wyprodukowanie albo sprowadzenie od dostawcy towaru oferowanego w ramach Sklepu w celu realizacji zamówienia oraz czas potrzebny na przygotowanie i przekazanie towaru do wysyłki albo do odbioru osobistego,
g.    „Czas realizacji zamówienia" – okres poprzedzający przekazanie towarów do wysyłki albo do odbioru osobistego odpowiadający Czasowi dostępności produktu w odniesieniu do zamówień obejmujących towary o tym samym Czasie dostępności produktu albo, w odniesieniu zamówień obejmujących towary z rożnym Czasem dostępności produktu, który odpowiada najdłuższej trwającemu Czasowi dostępności produktu spośród towarów objętych danym zamówieniem,
h.    „Czas dostawy"  okres pomiędzy przekazaniem towaru do wysyłki albo do odbioru osobistego, a odbiorem towaru.
i.    „Termin dostawy” – ściśle określona data odbioru towaru przez Kupującego w miejscu dostawy, niebędąca niedzielą oraz dniem ustawowo wolnym w od pracy.
j.    PB jednoosobowy" - osobę fizyczna zawierająca w ramach Sklepu z Kler umowę bezporednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego.


 

II. Postanowienia ogólne 

 

 § 2


1.    Regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kler na rzecz Kupujących, polegających na umożliwieniu im: zawierania przez Internet umów sprzedaży towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu za ceny podane na odpowiednich podstronach Sklepu, dodawania towarów z asortymentu Sklepu do ulubionych oraz stworzenia swego Konta.
2.    Postanowienia dotyczące PB jednoosobowych znajdują zastosowanie do umów zawartych przez tę grupę kupująych z Kler od dnia 1 stycznia 2021 r.


§ 3


Treści prezentowane na stronach Sklepu, a w szczególności ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje, nie są ofertą w rozumieniu przepisów art. 66 i 661 Kodeksu cywilnego, lecz zaproszeniem do składania ofert.

 

§ 4


Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu są wyrażone w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Kler może dokonywać modyfikacji asortymentu Sklepu, cen towarów, przeprowadzać i odwoływać akcje promocyjne. Zmiany nie mają wpływu na zawarte już z Kupującymi umowy sprzedaży poszczególnych towarów.


 § 5


Dokonanie zakupu w Sklepie może nastąpić bez zakładania Konta albo po jego założeniu.

 

§


Do korzystania ze Sklepu nie jest konieczne spełnienie szczególnych warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego. Wystarczający jest: dostęp do Internetu, posiadanie adresu e-mail oraz standardowy system operacyjny i przeglądarka internetowa.

Do prawidłowego korzystania z Konta, a także złożenia zamówienia wymagane jest włączenie obsługi plików cookies w przeglądarce internetowej. Pliki cookies służą bowiem do utrzymania sesji Kupującego po zalogowaniu się do Konta oraz do utrzymania procesu składania zamówienia. Szczegółowe informacje o plikach cookies zawarte są w postanowieniach § 14 - 19 Polityki Prywatności i Plików Cookies.

 

 

III. Założenie Konta

 

§


1.    Osoba chcąca zawrzeć z Kler umowę o założenie Konta powinna kliknąć przycisk „Załóż konto” albo „Zarejestruj się”. Znajdujący się tam formularz stanowi ofertę Kler skierowaną do przyszłego Kupującego w przedmiocie zawarcia umowy o założenie Konta.
2.    Następnie należy wypełnić powyższy formularz i podać w nim: imię, nazwisko, e-mail i hasło. W przypadku wypełniania formularza w trakcie składania zamówienia konieczne będzie podanie również danych adresowych.
3.    Zabronione jest dodawanie w formularzu treści o charakterze bezprawnym, a zwłaszcza nieprawdziwych danych.
4.    Kliknięcie przycisku „Zarejestruj się” albo sfinalizowanie zamówienia połączonego z zakładaniem Konta, powoduje wysłanie formularza rejestracyjnego do Kler i jest równoznaczne z przyjęciem przez osobę zakładającą Konto oferty Kler, o której mowa w postanowieniu ustępu pierwszego niniejszego paragrafu. Z tą chwilą między Kler a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny, dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta. W celu uzyskania dostępu do Konta należy je aktywować poprzez kliknięcie linku, który Kupujący otrzyma na adres e-mail podany w toku rejestracji.
5.    Jeżeli Kupujący jest Konsumentem albo PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy o założenie Konta, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia, czyli od chwili określonej w postanowieniu ustępu czwartego niniejszego paragrafu. Postanowienia § 15 ust. 2-4 stosuje się odpowiednio.
6.    W celu pełnego wykorzystania Konta, Kupujący powinien podać w zakładce „Dane osobowe” swoje imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres do wysyłki.

 

§  8

 

Kler zaleca, by Kupujący starannie przechowywał swoje dane służące do logowania w Sklepie, tak aby żadne osoby nieuprawnione nie uzyskały dostępu do tych danych.

 

§  9

 

Po założeniu Konta Kupujący ma możliwość: edycji swoich danych, składania zamówień, dodawania towarów do ulubionych oraz podglądu statusu realizacji zamówień.

 

 

IV. Złożenie zamówienia 

 

§ 10

 

Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie zamówień składanych przez Kupującego. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia po zalogowaniu się do Konta albo bez takiego logowania po podaniu wszystkich danych niezbędnych do realizacji zamówienia.

 

§ 11 

 

1.    W celu zawarcia umowy sprzedaży z Kler Kupujący w pierwszym kroku powinien wybrać towary i kliknąć znajdujący się przy nich przycisk „Do koszyka”.
2.    Po dodaniu towarów do koszyka, Kupujący ma możliwość usunięcia ich lub dodania kolejnych, a także wyboru sposobu dostawy oraz płatności. Jeżeli Kupujący posiada kod promocyjny, może go wprowadzić w odpowiednim polu formularza. Następnie należy kliknąć przycisk „Przejdź do zamówienia”.    
3.    Jeżeli Kupujący nie posiada Konta, to może je założyć albo skorzystać z opcji „Zakupy bez rejestracji” i podać dane niezbędne do realizacji zamówienia. W przypadku, gdy Kupujący wybierze opcję złożenia zamówienia bez zakładania Konta, wówczas do złożenia zamówienia niezbędne jest podanie danych wskazanych w formularzu. Jeżeli Kupujący posiada Konto, wówczas powinien się na nie zalogować.
4.    Następnie wyświetli się podsumowanie zamówienia. W rubryce „Wartość zamówienia” wyświetlona będzie łączną kwota do zapłaty, czyli obejmującą cenę towaru, koszty dostawy oraz wybranej metody płatności. Następnie należy kliknąć przycisk „Kupuję i płacę”.
5.    Wskazane w podsumowaniu towary wraz z podaniem ich ilości, cen, a także kosztami dostawy i płatności stanowią skierowane do Kupującego przez Kler zaproszenie do złożenia oferty zawarcia umowy sprzedaży w przedmiocie tych towarów. Kupujący z chwilą kliknięcia przycisku „Kupuję i płacę” składa Kler ofertę zawarcia powyższej umowy. Kler wysyła wiadomość e-mail z potwierdzeniem otrzymania oferty od Kupującego. W kolejnej wiadomości e-mail Kler poinformuje Kupującego o przyjęciu albo odmowie przyjęcia oferty Kupującego. Z chwilą otrzymania przez Kupującego od Kler wiadomości e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego, dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towarów wskazanych w ofercie złożonej przez Kupującego.
6.    W przypadku wyboru sposobu płatności: „Płatność drogą elektroniczną”, Kupujący po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę podmiotu realizującego płatności internetowe. Realizacja płatności odbywa się na podstawie regulaminu dostępnego na stronie podmiotu realizującego płatności internetowe. Płatność dokonana z góry jest, w przypadku odmowy przyjęcia oferty Kupującego, w całości mu zwracana.
7.    W przypadku wyboru sposobu płatności „Płatność ratalna”, Kupujący po kliknięciu przycisku „Kupuję i płacę” zostanie przekierowany na stronę Santander Bank Polska S.A (dalej: Bank), na której będzie mógł wypełnić i złożyć elektronicznie wniosek o udzielenie kredytu (dalej: „Wniosek kredytowy”). W przypadku wyboru sposobu płatności „Płatność ratalna”, Kupujący otrzyma od Kler wiadomość e-mail z informacją o przyjęciu oferty Kupującego o której mowa w ust. 5 powyżej dopiero, gdy Kler uzyska z Banku potwierdzenie o złożeniu przez Kler Wniosku kredytowego.
8.    Zasady składania i rozpatrywania Wniosku kredytowego, jak również zasady udzielania kredytu, w tym okres trwania umowy kredytu, oprocentowanie, całkowity koszt kredytu oraz zasady spłaty kredytu, zostały uregulowane w regulaminie dostępnym na stronie internetowej Banku oraz w umowie zawieranej z Bankiem przez Kupującego.


§ 12

 

1.    Dostępne są następujące sposoby płatności: przelew tradycyjny, płatność przy odbiorze, płatność ratalna oraz płatność drogą elektroniczną. Formą dostawy jest przesyłka kurierska.
2.    Z wyjątkiem przypadków, gdy Kupujący wybrał formę płatności „Płatność ratalna”, Kupujący powinien dokonać płatności w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży, chyba że wybrał sposób płatności przy odbiorze, wówczas należy jej dokonać przy odbiorze towaru.
3.    Kupujący, który jako formę płatności wybiera „Płatność ratalną”, zobowiązany jest do złożenia na stronie internetowej Banku Wniosku kredytowego według formularza, o którym mowa w § 11 ust. 8 Regulaminu. Po otrzymaniu Wniosku kredytowego Bank dokona jego rozpoznania i poinformuje Kupującego o decyzji kredytowej. W przypadku decyzji pozytywnej, Kupujący powinien podjąć wskazane przez Bank działania, które doprowadzą do zawarcia umowy kredytu. W przypadku decyzji odmownej Banku, Kupujący może nabyć wybrane produkty w Sklepie wyłącznie po wybraniu innej metody płatności. W razie niewybrania innej metody płatności w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Kupującego negatywnej decyzji kredytowej, zawarta umowa sprzedaży produktów wygasa.
4.    Płatność ratalna dostępna jest wyłącznie dla Konsumentów. Kupujący prowadzący działalność gospodarczą może skorzystać z tego sposobu płatności wyłącznie, jeżeli dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością gospodarczą.
5.    Dostawy są realizowane na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
6.    Z zastrzeżeniem ust. 10 poniżej, koszty związane z dostawą towarów ponosi Sprzedający.
7.    Czas dostępności produktu jest uwidoczniony na karcie produktu i może wynosić od 48 godzin do 60 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.
8.    Czas realizacji zamówienia jest ujawniony na ekranie podsumowującym składane zamówienie.
9.    Czas dostawy wynosi od 2 do 7 dni roboczych z zastrzeżeniem, że początek biegu naliczania ww. terminu dla danego zamówienia nie może jednak nastąpić później, niż z chwilą upływu Czasu realizacji zamówienia.
10.    Termin dostawy mieszczący się w Czasie dostawy i korespondujący z Czasem realizacji zamówienia zostanie wskazany Kupującemu telefonicznie lub drogą elektroniczną (również w formie SMS), o czym zostanie on poinformowany z co najmniej 5-dniowym wyprzedzeniem. Kupujący jest uprawniony do zmiany Terminu dostawy w drodze odrębnie poczynionych ze Sprzedającym ustaleń, co będzie wiązać się w takim wypadku z odpłatnością z tytułu realizacji usługi transportu towarów w kwocie 495 zł i tym samym utratą przez Kupującego prawa do nieponoszenia kosztu transportu towaru.
11.    W przypadku wyboru sposobu płatności „Płatność ratalna”, dostawa nastąpi dopiero po upływie terminu do odstąpienia od umowy kredytu konsumenckiego zawartej z Bankiem.

 

 §  13


1.    Do zamówienia dołączony jest dokument sprzedaży, zgodny z przepisami podatkowymi.
2.    Kupujący wyraża zgodę na stosowanie przez Kler w rozliczeniach faktur elektronicznych w rozumieniu ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

 

§ 14


Kupujący ma również możliwość dodania towarów do ulubionych poprzez kliknięcie odpowiedniego przycisku znajdującego się na karcie towaru. Kupujący ma następnie możliwość wyświetlenia towarów dodanych do ulubionych poprzez wybór odpowiedniej opcji dostępnej w Koncie.

 

 

V. Zwroty i reklamacje 

 

§ 15

 

1.    Jeżeli Kupujący jest Konsumentem lub PB jednoosobowym, wówczas przysługuje mu prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Kler, bez podania przyczyn, w terminie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie rzeczy. Jeżeli przedmiotem umowy jest wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, termin ten wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Kupujący wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Kupującego weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy.
2.    Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący powinien poinformować Kler o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład złożonego na piśmie przesłanym pocztą lub pocztą elektroniczną na adres Kler podany w postanowieniu § 1 lit. a Regulaminu).
3.    Kupujący może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, udostępnianego przez Kler, jednak nie jest to obowiązkowe.
4.    Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
5.    W przypadku odstąpienia od umowy Kler zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy do Konsumenta lub PB jednoosobowego (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Kupującego sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Kler), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Kupującego o odstąpieniu od umowy. Kler dokona zwrotu płatności przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Kupującego w pierwotnej transakcji, chyba że Kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie i nie wiąże się ono z powstaniem dodatkowych kosztów.
6.    W przypadku, gdy wybranym przez Kupującego sposobem płatności jest „Płatność ratalna”, odstąpienie od umowy sprzedaży zawartej z Kler jest skuteczne również wobec umowy kredytu zawartej z Bankiem.  
7.    Kler może wstrzymać się ze zwrotem płatności do chwili otrzymania rzeczy lub do chwili dostarczenia dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
8.    Kupujący powinien odesłać lub przekazać rzecz do Kler niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował o odstąpieniu od umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Kupujący odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni. Kler zaleca, by Kupujący opakował zwracany towar w odpowiedni sposób, by zabezpieczyć go przed uszkodzeniami na czas transportu.
9.    Kupujący ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Kler na prośbę Kupującego może przedstawić mu ofertę odbioru zwracanych rzeczy. W przypadku jej akceptacji przez Kupującego, Kler odbierze zwracane rzeczy od Kupującego, a Kupujący zapłaci za tę usługę kwotę wskazaną przez Kler w zaakceptowanej przez Kupującego ofercie.
10.    Kupujący odpowiada tylko za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
11.    Prawo odstąpienia nie przysługuje Konsumentowi lub PB jednoosobowemu w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia:

a.    o świdczeniu usług, jeżeli Kler wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Kupującego, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Kler utraci prawo odstąpienia od umowy,
b.    jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta bądź PB jednoosobowego lub służąca spełnianiu jego zindywidualizowanych potrzeb,
b.    są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone w innymi rzeczami.

 

§ 16


1.    Kler informuje, że ma obowiązek dostarczyć towar wolny od wad.
2.    Reklamacje dotyczące świadczenia usług drogą elektroniczną przez Kler lub dotyczące zakupionych towarów można składać pisemnie na adres Kler podany w postanowieniu § 1 lit. a, mailowo na następujący adres e-mail: sklep@kler.eu lub osobiście do protokołu w siedzibie Kler podanej w postanowieniu § 1 lit. a.
3.    W reklamacji należy podać: numer zamówienia (lub inne dane pozwalające je zidentyfikować), dane kontaktowe Kupującego umożliwiające udzielenie odpowiedzi na złożoną reklamację oraz opis zdarzenia będącego podstawą reklamacji.
4.    Kler ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od daty ich otrzymania.

 

 

VI. Czas trwania umowy o założenie Konta 

 

§ 17 

Umowa z Kupującym o założenie Konta zostaje zawarta na czas nieokreślony.

 

§  18

 

Kupujący może w każdym czasie wypowiedzieć umowę o założenie Konta ze skutkiem natychmiastowym poprzez wysłanie wypowiedzenia na adres Kler podany w § 1 lit a lub e-mailem na adres sklep@kler.eu .

 

 

VII. Zmiany regulaminu 

 

§ 19 

 

1.    Kler ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu na zasadach określonych w postanowieniach  niniejszego paragrafu i jedynie w przypadku wystąpienia jednej z następujących przyczyn:

a.    wprowadzenia przez Kler nowych usług, związanych ze Sklepem,
b.    zmian sposobów dostawy lub płatności,
c.    modyfikacji ścieżki zakupowej,
d.    zmiany przepisów prawa, które powodują konieczność dostosowania do nich postanowień Regulaminu, jak w szczególności zmiany przepisów o: ochronie konsumentów, świadczeniu usług drogą elektroniczną, ochronie danych osobowych, w przypadku wystąpienia tej przyczyny Regulamin może być zmieniony zakresie niezbędnym do dostosowania jego treści do nowych wymogów prawnych.

2.    W przypadku wystąpienia jednej z powyższych przyczyn, Kler prześle do Kupujących, na podane przez nich w Sklepie adresy e-mail, informację o planowanej zmianie Regulaminu wraz z treścią nowego Regulaminu. Informacja zostanie wysłana do Kupujących na co najmniej 14 dni przed dniem wejścia w życie planowanych zmian.
3.    Kupujący, który nie akceptuje planowanych zmian, może wypowiedzieć umowę o założenie Konta na zasadach wskazanych w postanowieniu § 18 Regulaminu. Jeżeli Kupujący nie wypowie umowy o założenie Konta przed dniem wejścia nowego brzmienia Regulaminu, wówczas staje się on wiążący dla Kupującego z dniem wskazanym jako dzień wejścia w życie nowej wersji Regulaminu.


VIII. Postanowienia niedotyczące Konsumentów oraz PB jednoosobowych

 

§  20

 

Postanowienia części VIII Regulaminu dotyczą jedynie Kupujących, którzy są przedsiębiorcami w rozumieniu przepisu art. 431 Kodeksu cywilnego, zwanych dalej „Przedsiębiorcami”. Nie dotyczą one Konsumentów oraz PB jednoosobowych.

 

§  21


Kler przysługuje prawo odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej z Przedsiębiorcą w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Odstąpienie to może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Przedsiębiorcy żadnych roszczeń w stosunku do Kler.

 

 §  22


Sprzedawca ma prawo ograniczyć Przedsiębiorcom dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Przedsiębiorcę sposobu płatności.

 

§ 23

 

1.    Z chwilą wydania przez Kler towaru zakupionego przez Przedsiębiorcę przewoźnikowi przechodzą na Przedsiębiorcę korzyści i ciężary związane z towarem oraz niebezpieczeństwo przypadkowej jego utraty lub uszkodzenia. Kler w takim wypadku nie ponosi odpowiedzialności za utratę, ubytek lub uszkodzenie towaru powstałe od przyjęcia go do przewozu aż do wydania go Przedsiębiorcy oraz za opóźnienie w przewozie przesyłki.
2.    Przedsiębiorca w chwili odbioru towaru zobowiązany jest zbadać przesyłkę w czasie i w sposób przyjęty przy przesyłkach tego rodzaju. Jeżeli stwierdzi, że w czasie przewozu nastąpił ubytek lub uszkodzenie towaru, obowiązany jest dokonać wszelkich czynności niezbędnych do ustalenia odpowiedzialności przewoźnika.

 

§ 24Odpowiedzialność Kler w stosunku do Przedsiębiorcy, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do kwoty jednego tysiąca złotych. Przy czym, odpowiedzialność Kler za utracone przez Przedsiębiorcę korzyści jest wyłączona w całości.

 

§ 25


Wszelkie spory powstałe pomiędzy Kler a Przedsiębiorcą podlegają rozstrzygnięciu sądów powszechnych właściwych miejscowo dla Kler.

 

 

IX. Postanowienia końcowe 


§ 26

 

1.    Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego odpowiedzialność Kler z tytułu rękojmi za wady w odniesieniu do towarów kupionych przez Przedsiębiorcę zostaje wyłączona. Wyłączenie to obejmuje także, zgodnie z art. 556(4) w zw. z art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego PB jednoosobowych.
2.    Dla uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości Kler podkreśla, że postanowienie ustępu powyższego nie znajduje zastosowania do Konsumentów.


§ 27


W trakcie korzystania ze Sklepu oraz korespondencji ze Kler zakazane jest podawanie treści o charakterze bezprawnym.

 

§ 28

 

Informujemy, że pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/ znajduje się platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów dotyczących umów zawartych na odległość pomiędzy konsumentami a przedsiębiorcami. Platforma stanowi punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, którzy chcieliby skorzystać z pozasądowego rozstrzygania sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych.

 

§ 29


Regulamin jest dostępny w siedzibie Kler oraz na stronie https://sklep.kler.eu/regulamin 

Informacja o plikach cookie

Ta strona wykorzystuje pliki cookies, zapisywane na Państwa urządzeniu, w celach statystycznych, analitycznych i marketingowych. Pliki cookies pomagają nam ulepszać stronę oraz dostosowywać jej treść do Państwa indywidualnych potrzeb. Więcej informacji, na ten temat, znajdą Państwo w.  polityce prywatności . W przypadku braku zgody, na wykorzystywanie plików cookies, należy dokonać zmiany ustawień przeglądarki, dotyczących zapisu plików cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich zapisywanie

Ok, rozumiem.